Tjänsteavtal

  Allmänna villkor och Regler för medlemmar på Skrå coworking

   

  1. Allmänt

  1.1 Dessa villkor gäller för avtal rörande personligt knutna abonnemang mellan å ena sidan Skrå Sverige AB, 559378-8523, nedan kallat avtalspartner, och å andra sidan den som köper tjänster av Skrå Sverige AB, nedan kallad Abonnent och den fysiska person som använder Skrå Sverige AB tjänster, nedan kallad Medlem.


  1.2 I det fall dessa villkor strider mot andra särskilda villkor eller avtal, ska de särskilda villkoren och/eller avtalet vinna tolknings- och tillämpningsföreträde.


  1.3 I dessa villkor anses information vara lämnad från Skrå Sverige AB till Abonnenten och Medlem när informationen har publicerats på Skrå Sverige ABs hemsida på Internet och när Skrå Sverige AB har skickat informationen till de e-postadresser som Abonnenten och/eller Medlem har lämnat till Skrå Sverige AB för ändamålet.


  1.4 Skrå Sverige AB har rätt att utföra kreditkontroll avseende Abonnenten.


  2 Definitioner

  2.1 Som anses det abonnemang som gäller mellan Skrå Sverige AB och Abonnenten och som lyder under dessa villkor.


  2.2 Som anses, om inget annat framgår av dessa villkor, direkt och/eller indirekt skada, materiell och/eller immateriell skada, följdskada, person-, sak- och/eller förmögenhetsskada.


  2.3 Som anses en eller flera omständigheter som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse vid avtalets ingående. Exempel på sådana omständigheter kan bland annat vara arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering eller allmän knapphet på transporter, varor eller energi.


  2.4 Som anses utrymme, möbel, köksutrustning (inkl porslin, bestick och glas), whiteboard och annan liknande tillgång som Medlem och/eller Abonnenten kan och får nyttja inom ramen för gällande avtal.


  3 Personlig karaktär

  3.1 Samtliga tjänster som lyder under dessa villkor är av personlig karaktär. Det innebär att varje tjänst knyts till en ensam Medlem.


  3.2 Det är inte tillåtet att dela sådana tjänster som lyder under dessa villkor mellan flera fysiska personer eller på annat sätt bereda annan än Medlem tillträde till tjänsterna.


  4 Nycklar, passerkort och portkod

  4.1 Abonnenten och Medlem är införstådda i att deras tillgång till Skrå Sverige ABs tjänster kan vara beroende av att de erhållit nycklar och/eller passerkort från Skrå Sverige AB och att sådana lämnas ut först efter godkännande av de villkor som gäller för sådan utlämning och lämnad deposition.


  4.2 Abonnenten och/eller Medlem får inte utan samtycke från Skrå Sverige AB lämna ut portkod eller liknande till annan.


  5 Tjänstespecifika villkor

  5.1 Datauppkoppling

  5.1.1 Lokalt nätverk, bredband och Internet-anslutning

  5.1.1.1Det lokala nätverk och den Internet-anslutning som tillhandahålls av Skrå Sverige AB får inte användas för att utföra olagliga, ärekränkande eller oanständiga handlingar eller annars användas på ett sätt som kan medföra olägenhet för Skrå Sverige AB, andra Abonnenter eller andra Medlem.

  5.1.1.2 Användarverifieringar och andra säkerhetslösningar får ej kringgås.

  5.1.1.3 Det är inte tillåtet att störa det det lokala nätverket eller Internetanslutningen. Exempel på vad som anses störa nätverket är ”spam”, ”översvämning” och andra nätverksangrepp eller avsiktliga försök att överbelasta nätverket eller Internetanslutningen.

  5.1.1.4 Skrå Sverige AB har rätt att mäta och granska trafiken på det lokala nätverket.

  5.1.1.5 Skrå Sverige AB har rätt att begränsa eller stoppa datatrafik som inte är förenligt med dessa villkor.

  5.1.2 Besökare

  5.1.2.1 Medlem får ta med besökare till Skrå Sverige ABs utrymmen.

  5.1.2.2 Besökare får ej vistas i låsta utrymmen utom i det fall berört utrymme är bokat särskilt för ändamålet.

  5.1.2.3 Abonnenten och Medlem ansvarar solidariskt för att besökare följer uppställda ordningsregler samt för den Skada besökarna tillfogar Skrå Sverige ABs.

  5.1.2.4 Väntande besökare ska hänvisas till gemensamhetsutrymmen vid entrén, matsalen.

  5.1.2.5 Efter klockan 17:00 samt på helger ska besökare hållas under ständig uppsikt.

  5.2 Post

  5.2.1 Skrå Sverige AB ska sträva efter att post dagligen distribueras till respektive Medlems postbox/postfack eller motsvarande.

  5.2.2 Skrå Sverige AB har rätt att inneha huvudnyckel som går till Medlems postbox/postfack.

  5.2.3 Skrå Sverige ABs ansvarar inte för postens säkerhet under den tid posten ligger i postbox/postfack.

  5.3 Förvaring personligt utrustning

  5.3.1 Skrå Sverige AB har rätt att inneha huvudnyckel som går till Medlems förvaringsutrymme.

  5.3.2 Skrå Sverige ABs ansvarar inte för säkerheten för de saker Medlem förvarar i sitt förvaringsutrymme.


  6 Begränsningar i Skrå Sverige ABs tjänster

  6.1 Skrå Sverige AB kan tillfälligt komma att avbryta tillgången till en eller flera Resurser och/eller tjänster för att utföra nödvändigt underhåll. Information om sådana avbrott ska om möjligt lämnas till Abonnenten och Medlem i god tid före avbrottet.

  6.2 Skrå Sverige AB kan, om godtagbara skäl föreligger, vägra eller annullera bokningar av Lounge och övriga bokningsbara Resurser.

  6.3 Skrå Sverige AB får vägra Medlem tillgång till en Resurs i syfte att förhindra avtalsbrott.

  6.4 Skrå Sverige AB har rätt att tillfälligt vägra Medlem tillgång till en Resurs i samband med att Medlem har begått ett avtalsbrott.

  6.5 Skrå Sverige AB har rätt att vägra tillgång till berörd Resurs under den tid Abonnenten är i betalningsdröjsmål.


  7 Bindningstid

  7.1 Abonnemang tecknas tills vidare med tre månaders bindningstid.

  7.2 Bindningstid räknas i hela kalendermånader om ej överordnat eller enskilt hyresavtal

  föreligger. Abonnemang faktureras tre månader i förskott.

  7.3 Innevarande kalendermånad vid bindningstidens början ska räknas med i bindningstiden om

  bindningstidens startdatum infaller tidigare än den 16e i innevarande kalendermånad.

  7.4 Löper Abonnemanget med bindningstid och sägs Abonnemanget inte upp att upphöra vid

  innevarande bindningstids slut, förlängs Abonnemanget med ytterligare en likadan bindningstid


  8 Uppsägning

  8.1 Vem som av Skrå Sverige AB, Abonnenten och Medlem har rätt att ensam säga upp Abonnemanget.

  8.2 Uppsägning av Abonnemang ska vara skriftlig för att gälla.

  8.3 Löper Abonnemanget tills vidare ska uppsägning, för att gälla, vara mottagande part tillhanda senast tre (3) månader före utgången av den månad uppsägande part avser Abonnemanget att upphöra.

  8.4 Löper Abonnemanget med bindningstid ska uppsägning, för att gälla, vara mottagande part tillhanda senast tre (3) månader före bindningstidens slut.

  8.5 På begäran av uppsägande part ska mottagande part bekräfta uppsägningen.

  8.6 Som mottagande part anses, i denna del av avtalet, Skrå Sverige AB om uppsägning görs av Abonnenten och/eller Medlem. Är Skrå Sverige AB uppsägande part anses mottagande part vara Abonnenten och Medlem. Det innebär att uppsägning anses vara mottagande part till handa redan då en av dessa tagit emot uppsägningen.


  9 Förtida uppsägning

  9.1 Skrå Sverige AB å ena sidan och Abonnenten och Medlem å andra sidan har rätt att säga upp Abonnemanget att upphöra omedelbart om part på andra sidan i väsentlig mån eller vid upprepade tillfällen bryter mot det avtal som omfattas av dessa villkor. Ett betalningsdröjsmål med mer än fjorton (14) dagar ska alltid anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

  9.2 Skrå Sverige AB å ena sidan och Abonnenten och Medlem å andra sidan har rätt att säga upp Abonnemanget att upphöra omedelbart om part på andra sidan hamnat i obestånd.

   

  10 Avgifter

  10.1 För Skrå Sverige ABs tjänster kan fasta, rörliga och engångsavgifter förekomma.

  10.2 Skrå Sverige AB får från tid till annan ändra avgifternas storlek. Sådan ändring träder ikraft vid det månadsskifte som infaller närmast efter fyra (4) månader från det att information om ändringen lämnats till Abonnenten och Medlem. Löper Abonnemanget med bindningstid träder avgiftsändringen ikraft först vid bindningstidens slut.

  10.3 Skrå Sverige AB får införa ändringar av abonnemangsavgifternas storlek med omedelbar verkan om ändringen grundar sig på omständighet utanför Skrå Sverige ABs kontroll som har väsentlig betydelse för Skrå Sverige ABs ekonomi. Exempel på sådana omständigheter är förändringar i skatt och valutakurser. Information om sådan omedelbar avgiftsändring ska lämnats till Abonnenten och Medlem senast i direkt samband med avgiftsändringen.

  10.4 Avgift för bokat konferensrum eller annan bokad Resurs ska ej tas ut från Abonnenten i den mån Medlem blivit hindrad från annan Medlem att använda Resursen. Avgiften ska istället belastas den Abonnent som ansvarar för avgifterna knutna till den andra Medlems tjänsteutnyttjande.

  10.5  Fel eller avbrott i någon av Skrå Sverige ABs tjänster ska ej medföra rätt till återbetalning eller reducering av avgiften för tjänsten.


  11 Betalning

  11.1 Skrå Sverige AB fakturerar kvartalsvis i förskott.

  11.2 Betalning ska vara Skrå Sverige AB tillhanda senast sista dagen före fakturaperioden oavsett vilket förfallodatum som anges på fakturan.

  11.3 Abonnenten har, trots vad som sägs i 11.2, alltid minst fjorton (14) dagar på sig att betala Skrå Sverige ABs fakturor.

  11.4 Skrå Sverige AB har rätt att kräva betalning i förskott för hela bindningstiden om Abonnenten har sitt säte i en av Skrå Sverige ABs utrymmen, har betalningsanmärkningar eller är på obestånd.

  11.5 Skrå Sverige AB har rätt att ta ut en förseningsersättning om fyrahundrafemtio (450) kronor. samt dröjsmålsränta om tjugo (20) procent vid Abonnentens betalningsdröjsmål.


  12 Skydd och försäkring

  12.1Abonnenten och Medlem ansvarar var och en för sig för skydd och försäkring av sina ägodelar, immateriella rättigheter och andra tillgångar som finns i Skrå Sverige ABs utrymmen. Detta innebär bland annat att Skrå Sverige AB inte ansvarar för stöld eller annan skada på Abonnentens, Medlems och/eller gästers egendom i Skrå Sverige ABs utrymmen.


  13 Sekretess

  13.1 Tystnadsplikt

  13.1.1 Skrå Sverige AB å ena sidan och Abonnenten och Medlem å andra sidan har tystnadsplikt rörande all information och kunskap om varandras verksamheter.

  13.1.2 Från tystnadsplikten undantas: a) information och/eller kunskap som uppenbart är av sådan karaktär att den utan Skada för någon av Parterna kan avslöjas för utomstående, b) information och/eller kunskap som berörd Part fått samtycke till att avslöja för utomstående av samtliga Parter, c) information och/eller kunskap som berörd Part enligt lag eller domstolsbeslut är skyldig att avslöja för utomstående.

  13.1.3 Parterna ska, var och en för sig, säkerställa att deras anställda omfattas av tystnadsplikt som säkerställer den tystnadsplikt som framgår av avsnitt 13.1.1 och avsnitt

  13.2 Förbud att använda information och kunskap

  13.2.1 Skrå Sverige AB å ena sidan och Abonnenten och Medlem å andra sidan får inte för egen eller annans del, direkt eller indirekt utnyttja information och/eller kunskap om den andra sidans verksamhet/verksamheter på ett sätt som kan medföra Skada för någon Part.

  13.2.2 Parterna ska, var och en för sig, säkerställa att deras anställda omfattas av ett förbud som säkerställer det förbud som framgår av avsnitt 13.2.1.


  14 Skyldighet att följa gällande rätt

  14.1 Parterna ska informera sig om samt följa gällande rätt.


  15 Lojalitetsplikt

  15.1 Skrå Sverige AB å ena sidan och Abonnenten och Medlem å andra sidan förbinder sig att inte underlåta eller vidta handlingar som kan leda till Skada för den andra sidan i den mån annat inte följer av detta avtal, lag eller domstolsbeslut.


  16 Ordningsregler och instruktioner

  16.1 Medlem förbinder sig att följa vid var tidpunkt gällande ordningsregler.

  16.2 Skrå Sverige AB får från tid till annan införa ändringar i ordningsreglerna. Information om sådana 11.4 ändringar ska lämnas till Abonnenten och Medlem utan dröjsmål.

  16.5 Om ordningsreglerna ändras på ett sätt som innebär en väsentlig nackdel för Abonnenten och/eller Medlem får Abonnenten och/eller Medlem omedelbart säga upp avtalet att upphöra inom två (2) veckor.

    

  17 Alkohol

  17.1 Det är inte tillåtet att förtära eller anordna aktiviteter innefattande alkohol i Skrå Sverige ABs utrymmen utan skriftligt tillstånd därtill från Skrå Sverige ABs ledning.

  17.2 Abonnenten och Medlem ansvarar solidariskt för att även besökare följer alkoholförbudet i


  18 Videoövervakning

  18.1 Skrå Sverige AB och Skrå Sverige ABs samarbetspartners har rätt att i säkerhetssyfte bedriva videoövervakning i deras utrymmen.


  19 Skadestånd

  19.1 Skrå Sverige AB å ena sidan och Abonnenten och Medlem å andra sidan har var och en rätt till skadestånd från den andra sidan i den mån skadelidande Part lidit Skada på grund av andra sidans lagbrott.

  19.2 Skrå Sverige AB å ena sidan och Abonnenten och Medlem å andra sidan har var och en rätt till skadestånd från den andra sidan i den mån skadelidande Part lidit Skada på grund av andra sidans avtalsbrott om inte annat framgår av dessa villkor.

  19.3 Skrå Sverige AB ska ej ansvara för Skada som uppkommer på grund av fel eller avbrott i Skrå Sverige ABs tjänster.


  20 Force Majeure

  20.1 Part ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av Force Majeure.

  20.2 Force Majeure ska ej påverka rätten till förtida uppsägning som framgår av avsnitt 9.


  21 Överlåtelse och pant

  21.1 Avtal som lyder under dessa villkor får ej överlåtas eller pantsättas.


  22 Personuppgifter

  22.1 Medlem samtycker till att Skrå Sverige AB i MyClub databas eller annat automatiserat informationssystem lagrar sådana uppgifter som han eller hon lämnar till

  Skrå Sverige AB om sig själv.


  23 Framtida ändringar av dessa villkor

  23.1 Dessa villkor gäller tills vidare. Skrå Sverige AB har rätt att från tid till annan införa ändringar av dessa villkor. Information om sådana ändringar ska lämnas till Abonnenten och Medlem utan dröjsmål.

  23.2 Om dessa villkor ändras på ett sätt som innebär en väsentlig nackdel för Abonnenten och/eller Medlem får Abonnenten och/eller Medlem omedelbart säga upp avtalet att upphöra inom två (2) veckor.


  24 Tvistelösning

  24.1 Tvist med anledning av avtal som lyder under dessa villkor ska i första hand avgöras genom förhandling.

  24.2 För det fall en lösning ej nås genom förhandling ska ärendet hänskjutas till allmän domstol.

  24.3 Tvisten ska avgöras i enlighet med svensk rätt och genomföras på svenska.

   

    

  Ordningsregler

   

  1. Bokningsregler
   • Avbokning

   

  1.1.1 Lounge

  Bokad lounge får avbokas utan kostnad senast två (2) veckor före den bokade tiden.

  Avbokning efter två (2) veckor före, men tidigare än en (1) vecka före den bokade tiden debiteras med hälften av bokningens värde. Avbokning efter en (1) vecka före den bokade tiden debiteras med hela bokningens värde.

   

  1.1.2 Övriga bokningsbara rum

  Övriga bokningsbara rum får avbokas utan kostnad senast en (1) vecka före den bokade tiden. Därefter debiteras hela bokningens värde.

   

  1.2 Övrigt

  Den händelse för vilket ett rum har bokats ska påbörjas samt avslutas inom den bokade tiden.

  En händelse anses vara påbörjad när rummet tas i besittning. En händelse anses vara avslutad när rummet har lämnats i god ordning, städat skick och i enlighet med den möbleringslayout som gäller för rummet.

   

  1. Regler
  • Resurser får användas enligt först-till-kvarn-principen.
  • En Medlem får inte lämna en resurs ockuperad om inte samma Medlem kommer att använda resursen igen inom en timma.
  • En Medlem ska visa hänsyn till andra Medlemmar och därmed inte ockupera fler resurser än vad som står i proportion till Medlems behov inom ramen för abonnentens verksamhet.
  • Efter användning ska en resurs lämnas i gott och städat skick utan fläckar och spill.
  • Resurser ska användas i enlighet med uppsatta instruktioner för respektive resurs. Med detta följer en skyldighet att återställa layout och ordning i de bokningsbara rummen i enlighet med layoutskiss.
  • Som resurs ses bland annat utrymmen, köksutrustning (inkl porslin, bestick och glas), bord, stolar och bänkar.

   

  Hänsynsregler

  3.1 Förtäring

  Det är inte tillåtet att äta på annan plats i Skrå Sverige ABs utrymmen än i kök och lounge.

  Undantag görs då loungen är bokad. Tänk på att lukt och allergiframkallande partiklar sprids snabbt. Visa hänsyn mot andra som vistas i Skrå Sverige ABs utrymmen.

   

  3.2 Disk

  Placera smutsig disk i diskmaskinen eller diska den för hand. Som Medlem ansvarar du för din och dina gästers disk.

  Om diskmaskinen är full med smutsig disk ska du som Medlem starta ett diskprogram.

  Om diskmaskinen är full med ren och torr disk ska du som Medlem tömma maskinen och placera respektive sak på sin plats.

   

  3.3 Lukt

  Undvik starka lukter från parfym, bristande hygien och liknande. Lukten kan uppfattas som störande och vara allergiframkallande av andra som vistas i Skrå Sverige ABs utrymmen.

   

  3.4 Ljud

   

  3.4.1 Radio, musik, video och liknande

  Använd hörlurar för att lyssna på ljud från radio, musik, video eller liknande. Undantag gäller för loungemusik i loungen.

   

  3.4.2 Tal

  Visa hänsyn till andra Medlem i Skrå Sverige ABs utrymmen och prata med en ljudnivå som bidrar till allas trevnad. Tänk extra noga på detta vid samtal i telefon och vid känslouttryck.

  (Vid telefonsamtal spelar ljudkvaliteten stor roll för din samtalsvolym. Vi på Skrå Sverige AB rekommenderar gärna bra headset vid förfrågan).

   

  3.4.3 Ringsignal och liknande

  Tänk på att stänga av ringsignaler och liknande ljud från telefon och dator med mera om du går ifrån dessa. OBS! Vi rekommenderar inte du lämnar värdesaker utan uppsikt.

   

  3.5 Nätverk och Internet

  Medlem bör visa hänsyn till andra Medelemma vad gäller belastning av nätverk och Internetuppkoppling.

   

  3.6 Förvaring

  För förvaring av saker hänvisas respektive Medlem till sin förvaringsbox/-fack. Det är inte tillåtet att på annan plats i Skrå Sverige ABs utrymmen lämna sina saker mellan vistelserna däri.

   

  3.7 Städning

  Skrå Sverige AB ansvar för att städa alla allmänna utrymmen och golven inne på kontoren. När det kommer till skrivborden och privata förvaringsutrymmen så ansvarar respektive Medlem för att hålla ordning och torka på skrivborden. Helst om du har flexplats så tänk på att lämna skrivbordet rent och städat efter dig. Medlem som ställer papperskorg vid sin egen arbetsplats ansvar själva för att de blir tömda. Kartonger ansvar varje Medlem för att slänga på gården. Papper man vill slänga i pappersåtervinning ska läggas vid skrivaren, om man har en egen pappersåtervinning vid sin fasta arbetsplats så ansvar man för att slänga det på innergården.